Sony A7 II

添加到对比中

Sony A7 II

发布时间 November 2014

选择对比(最多3项)
Download
完整的色彩灵敏度:CIE 1931定义的色彩空间中的噪点协方差椭圆曲线
选择ISO : 50
(此处显示制造商标定的ISO感光度)
选择光照度 : 30


Sony A7 II 对比


与相近得分的竞品对比

Sony A7 II
Sony A7 III
90
96

对比 Panasonic 型号

Sony A7 II
Panasonic Lumix DCS5
90
94

对比 Canon 型号

Sony A7 II
Canon EOS R8
90
93

对比 Nikon 型号

Sony A7 II
Nikon Z6
90
95

对比 Phase One 型号

Sony A7 II
Phase One P65 Plus
90
89