MSI Prestige 16 AI Evo B1MG

发布时间 December 2023

MSI Prestige 16 AI Evo B1MG

优势 & 不足


优势

  • 目标曝光和对焦准确
  • 整体 SDR 体验良好,色彩渲染准确
  • 屏幕亮度显示均匀
  • 在音频动态和空间表现方面具有出色的视频通话录制能力

不足

  • 图像曝光和色彩不稳定
  • 在饱和色的色彩渲染方面,HDR 体验不佳
  • 屏幕亮度略低
  • 音频回放效果一般

各项分数


92
camera
摄像头 i
92
52
Xiaomi RedmiBook Pro 15 2022 Ryzen Edition
最高分 135
最高分
Apple MacBook Pro 14" (M3 Pro, 2023)

子分数

曝光 i
74
48
Xiaomi RedmiBook Pro 15 2022 Ryzen Edition
最高分 93
纹理 i
37
20
Xiaomi RedmiBook Pro 15 2022 Ryzen Edition
最高分 50
色彩 i
44
30
Samsung Galaxy Book3 Pro 16"
最高分 76
噪点 i
67
46
Xiaomi RedmiBook Pro 15 2022 Ryzen Edition
最高分 83
106
display
屏幕 i
106
100
HP Dragonfly Pro Chromebook
最高分 156
最高分
Apple MacBook Pro 14" (M3 Pro, 2023)

子分数

HDR i
28
16
HP Dragonfly Pro (2023)
最高分 95
SDR i
58
57
Xiaomi RedmiBook Pro 15 2023 Ryzen Edition
最高分 84
可读性 i
58
37
HP Dragonfly Pro Chromebook
最高分 84
111
audio
音频 i
111
103
Acer Chromebook Spin 714
最高分 148
最高分
Apple MacBook Pro 14" (M2 Pro, 2023)

子分数 & 用例

播放 i
111
98
Acer Chromebook Spin 714
最高分 149
录制 i
115
105
Honor MagicBook View 14 (2022)
最高分 133
最高分
Acer Swift Go 14
双工 i
137
82
Honor MagicBook View 14 (2022)
最高分 153